ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», με έδρα τον Δήμο της Αθήνας. Πρόκειται για επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο με σκοπό την προαγωγή της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής. Μέλη του είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οδοντίατροι και νοσηλευτές, που εγγράφονται σε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 2

Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και όλων των συναφών με αυτήν τομέων και θεμάτων, όπως η επιμορφωση και εκπαίδευση των ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, φυσιοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, ιατρικών, παραϊατρικών και βιολογικών επιστημών, στην εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική και στην πρόληψη νοσημάτων.
 2. Η μελέτη και η έρευνα σε όλους τους τομείς της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και η διάδοση των αποτελεσμάτων τους.
 3. Η συμβουλευτική και υποστηρικτική συνδρομή σε άτομα και φορείς που ενδιαφέρονται για την εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική.
 4. Γενικότερα, η προαγωγή της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και η εξειδίκευση των εμπλεκομένων με αυτήν ατόμων και φορέων προς όφελος και εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 3

Μέσα εκπλήρωσης των σκοπών του σωματείου

Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου επαφίεται σε όλα τα μέλη του και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Ειδικώτερα για την εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο:

 1. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης και καταρτίζει επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα.
 2. Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, αποστολές, διαλέξεις.
 3. Αναπτύσσει ενημερωτικές δράσεις με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (με τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά μέσα κ.α.), με έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικού ή και άλλων εντύπων, όπως βιβλίων και συγγραμμάτων.
 4. Προωθεί τον εθελοντισμό και τη συμμετοχικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιστημόνων και επαγγελματιών στην ανάπτυξη και διάδοση προς όφελος τουυ κοινωνικού συνόλου της λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και της πρόληψης νοσημάτων.
 5. Επικοινωνεί, συνδέεται και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης – συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων αυτής – άλλων κρατών, με Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με άλλα επιστημονικά σωματεία με θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 6. Εισηγείται στην Πολιτεία μέτρα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με την εξωνοσοκομειακήη επείγουσα ιατρική και την πρόληψη νοσημάτων.

Άρθρο 4

Μέλη

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε (α) τακτικά, (β) πάρεδρα, (γ) ομότιμα και (δ) επίτιμα.

(α) Τακτικά μέλη, πέραν των ιδρυτικών μελών του σωματείου, καθίστανται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του σωματείου και απόφαση του Διοικητικού τουυ Συμβουλίου, ειδικευμένοι ιατροί, οδοντίατροι και νοσηλευτές, που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή και ασχολούνται με την εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγουν και εκλέγονται και έχουν γενικά κάθε δικαίωμα που συνδέεται με τη συγκρότηση και λήψη αποφάσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις.

(β) Πάρεδρα μέλη είναι νέοι και ειδικευόμενοι ιατροί, οδοντίατροι και νοσηλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική, τα οποία εγγράφονται στο σωματείο και μπορούν μετά από δύο χρόνια να γίνουν τακτικά του μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου. Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγουν ούτε εκλέγονται.

(γ) Ομότιμα μέλη θεωρούνται αυτομάτως όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την ιατρική. Τα ομότιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγουν ή εκλέγονται.

(δ) Επίτιμα μέλη αναγορεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση, διακεκριμένοι ιατροί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν συμβάλει στην εξέλιξη της επιστήμης και της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκλέγουν ή εκλέγονται.

Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως νέο τακτικό ή πάρεδρο μέλος στα μητρώα του σωματείου, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τουυς όρους του καταστατικού του σωματείου καθώς και πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στο οποίο να εμφαίνεται ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του σωματείου, για την έγκριση της αίτησης, σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή του αιτούντος στην Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μελών

 1. Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις των για την προαγματοποίηση των σκοπών του σωματείου και να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου, να αναλαμβάνουν να εκτελούν προθύμως κάθε εργασία που τους ανατίθεται, στα πλαίσια του σκοπού του σωματείου από τα όργανα αυτά, να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και τις λοιπές συγκεντρώσεις του σωματείου.
 2. Τα τακτικά και πάρεδρα μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή: α) δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς. Το ύψος αυτών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί με πλειοψηφία των μελών του να αυξάνει τα ποσά τους, και να επιβάλει έκτακτες εισφορές. Τα ομότιμα και επίτιμα μέληη απαλλάσσονται των υποχρεώσεων αυτών.
 3. Μέλος το οποίο καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, χωρίς να χρειάζεται στην έγκρισή της. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποβληθεί από αυτό μετά από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και στις επιστημονικές συνεδριάσεις αυτού, καθώς και να προτείνει οτιδήποτε κρίνει ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, γραπτώς ή προφορικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να απαντήσει στην πρόταση.
 5. Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται.
 6. Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό μετά από σχετική γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία επενεργεί τρεις τουλάχιστον μήνες μετά την υποβολή της, οπότε και το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην διαγραφή του που γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Όργανα του σωματείου

Τα όργανα του σωματείου είναι: Η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και απαρτίζεται από τα τακτικά του μέλη. Αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν, έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου, και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των οργάνων του σωματείου.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να α) εκλέγει σε χωριστές ψηφοδόχους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, β) ελέγχει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) εγκρίνει ετησίως τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό, δ) εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό του σωματείου, ε) ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στ) λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του σωματείου.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς με κάθε χρόνο στο πρώτο δεκαήμερο κάθε Δεκεμβρίου, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφης αίτησης τουλάχιστον του ενός πέμπτου (1/5) των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει την Συνέλευση εντός δεκαπέντε ημερών από την σχετική αίτηση.
 4. Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Συνέλευσης τα προς συζήτηση θέματα καθώς και ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών. Τα μέλη προ προσέρχονται στη Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για την βεβαίωση της απαρτίας, και τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν από τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
 5. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων απαιτείται – εκτός αν ειδικά ορίζεται διαφορετικά στο παρόν – η παρουσία του μισού πλέον ενός, τουλάχιστον αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, σε διάστημα ενός μηνός που αρχίζει μία εβδομάδα μετά από την πρώτη ημερομηνία σύγκλισης, οπότε θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο άλλο τακτικό μελος που είναι οικονομικά εντάξει, στη Συνέλευση, δυνάμει σχετική έγγραφης εξουσιοδότησης.
 6. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 7. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός των περιπτώσεων που ρητά προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένο πλειοψηφία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.
 8. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση: Ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε. Ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου. Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.
 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολογήτως απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις είναι δυνατόν να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις για τις κενούμενες θέσεις των συμβούλων.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μετά από διατύπωση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πάντοτε απαρτία των 2/3 των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 9

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: α) η διοίκηση και η διαχείρηση γενικώς των υποθέσεων του σωματείου και της περιουσίας του, β) η προπαρασκευή όλων των θεμάτων τα οποία να ανήκουν στη Γενική Συνέλευση, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση του σωματείου, ε) η κατάρτιση και η υπογραφή συμβάσεων με τις οποίες το σωματείο αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και στ) κάθε άλλο έργο το οποίο ανατίθεται σε αυτό με το παρόν καταστατικό.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: α) τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητεί δε και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο με βάση την ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και β) εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως από τον Γενικό Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Όταν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματές με ευθύνη του Προέδρου και υπογράφονται, το αργότερο, στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης από όλα τα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.
 4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται όλα τα μέλη του σωματείου – εκτός εάν ειδικά αποφασισθεί το αντίθετο από το Διοικητικό Συμβούλιο – χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορούν να λάβουν το λόγο εφόσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου. Τακτικά δε μέλη του σωματείου είναι εκείνα τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο τακτικών μελών του σωματείου και δεν έχουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο.
 2. Οι υποψήφιοι για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή, εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψηφίους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναγράφεται ή αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου διενεργείται η ψηφοφορία.
 3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – αλλά και των λοιπών οργάνων του σωματείου διενεργείται στην τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου.
 4. Τα τακτικά μέλη του σωματείου καλούνται με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται προς αυτά τουλάχιστον 15 ημέρες προ της ημέρας της εκλογής. Στις προσκλήσεις σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της Συνέλευσης, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος στον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία.
 5. Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας επαναλαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα η Συνέλευση των τακτικών μελών με τον αυτό σκοπό σε ημέρα και ώρα που μπορεί να αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση, οπότε θεωρείται σε απαρτία οποσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται.
 6. Την εκλογή διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα ψηφολέκτη. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η εκλογή των μελών του Διοικητικούυ Συμβουλίου γίνεται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα σε φάκελλο που φέρει την σφραγίδα του σωματείου και δίδεται σε αυτόν από την εφορευυτική επιτροπή βάσει πίνακα, τοποθετείται δε στη συνέχεια μέσα στην κάλπη. Όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
 7. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον δεν προσέρχονται ψηφοφόροι. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρό της. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο ααριθμός των εγκύρων ψήφων τις οποίες έλαβε κάθε ένας από αυυτούς. Το πρακτικό ααυυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες και άρα εκλεγόμενοι θεωρούνται από τους υποψήφιους Συμβούλους οι επτά (7), κατά σειρά ψήφων, πρώτοι πλειοψηφίσαντες οι οποίοι αναλαμβάνουν κατά τη σειρά αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, του Ταμία και των δύο Συμβουλευτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται μεταξύ των ισοψηφούντων.
 8. Σε περίπτωση ένστασης και ολικής ή μερικής ακύρωσης της εκλογής διενεργείται νέα εκλογή σε διάστημα το πολύ δύο μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 9. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους η εν πάση περιπτώσει κένωσης θέσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα για τη θέση αυτή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, διενεργείται νέα εκλογή προς πλήρωση της θέσης μέσα σε δύο μήνες το αργότερο.

Άρθρο 11

Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Καθήκοντα Προέδρου: Ο Πρόεδρος διευθύνει τις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου καθώς και τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και των εκτάκτων δαπανών που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Ο Πρόεδρος μετά από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμμβουλίου διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του σωματείου, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από το σωματείο και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει οΑντιπρόεδρος του σωματείου.
 2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος ιατρός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικούυ Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων του σωματείου. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία αποστέλλει το σωματείο, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου. Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
 4. Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα: Ο Ειδικός Γραμματέας είναι ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της συλλογής των χειρογράφων των επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στις επιστημονικές συνεδρίες του σωματείου. Τον Ειδικό Γραμματέα σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.
 5. Καθήκοντα Ταμία: Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του σωματείου και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη που δημιουργείται από τους λοιπούς πόρους του σωματείου. Τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα το σωματείο για την οικονομική κατάσταση, κάθε φορά που τούτο του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας δίδει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμη ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σωματείου. Τον Ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλόυ σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.
 6. Καθήκοντα Συμβουλευτικών Μελών: Στα Συμβουλευτικά Μέλη είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πέντε ελεγκτές από τα τακτικά μέλη του σωματείου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, κάθε διετία, συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, προς την Γενική Συνέλευση στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
 2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Πειθαρχικά παραπτώματα

 1. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του σωματείου που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού των νομοθετικών ρυθμίσεων για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, των κανόνων της Ιατρικής Δεοντολογίας, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του σωματείου με πειθαρχική ποινή, ανεξαρτήτως κάθε ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά τους ισχύοντες νόμους.
 2. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από έγγραφη αναφορά ή ανακοίνωση δημοσίας Αρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.

Άρθρο 14

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Αρμόδιο για την εκδίκαση και την τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του σωματείου.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα δύο τακτικά μέλη αναπληρώνονται από τα δύο αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους, τα οποία εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Η εκλογή γίνεται κάθε διετία συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμμβουλίου. Για την ανακήρυξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών ισχύουν οι διατάξεις για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Καθήκοντα Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και συμπίπτει με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 15

Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου

 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή τουλάχιστον κληθεί αποδεδειγμένως σε απολογία ο εγκαλούμενος. Η προθεσμία για την απολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε ημέρες από την επίδοση της κλήσης.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του. Μετά την απολογία του εγκαλουμένου ή σε περίπτωση μη εμφάνισής του, μετά την διαπίστωση της νόμιμης κλήσης, εκδίδει την απόφασή του.
 3. Το μέλος που τιμωρήθηκε δικαιούται σε διάστημα δέκα ημερών από την επίδοση της απόφασης να την εκκαλέσει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η έφεση γίνεται ενώπιον του Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου και προς τούτο συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον γραμματέα.
 4. Η Γενική Συνέλευση δικάζει σε δεύτερο βαθμό και δικαιούται να διατάξει νέα ανάκριση από κάποιο από τα μέλη της που διορίζεται με απόφασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος.
 5. Οι τελεσίδικες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
 6. Εγκαλούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα τους κρίνει.

Άρθρο 16

Πειθαρχικές ποινές

Οι ποινές που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα χρόνο και γ) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του σωματείου.

Άρθρο 17

Επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνεδριάσεις

 1. Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνεδριάσεις του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις του σωματείου διεξάγονται μια φορά κάθε μήνα εκτός των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου. Έκτακτες επιστημονικές συνεδριάσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που επιβάλλεται συζήτηση για θέματα που δεν επιδέχονται αναβολή.
 2. Στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνεδριάσεις του σωματείου είναι δυνατόν να επιτρέπεται η παρακολούθηση των εργασιών και από μη μέλη του ιατρούς.
 3. Η τήρηση της διαδικασίας σχετικά με την σύγκληση και την διεξαγωγή των συνεδριάσεων ανατίθεται στην ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Πόροι του σωματείου

Οι πόροι του σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

 1. Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές των τακτικών και παρέδρων μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, γ) οι συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού, δ) οι εγγραφές στα Συνέδρια και τις ομοειδείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτά, ε) τα εισοδήματα από την χρηματική και κτηματική περιοσία του σωματείου (τόκοι, μισθώματα κ.λ.π.), εφόσον υπάρχει.
 2. Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, καθώς και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων και Κοινοτήτων ή και άλλων Αρχών και φορέων της Ελλάδας, του εξωτερικού καθώς και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό μιας από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Εσωτερικός Κανονισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μπορεί να καταρτίσει εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, που θα ρυθμίζει με λεπτομέρεια την εσωτερική του λειτουργία για το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ο Κανονισμός αυτός θα εγκρίνεται με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Βιβλία του σωματείου

Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:

 1. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο Μητρώου Μελών.
 4. Βιβλίο Ταμείου.
 5. Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
 6. Μπλοκ εισπράξεων.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του καταστατικού – Διάλυση του σωματείου

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με την παρουσία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του σωματείου.
 2. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
 3. Το σωματείο διαλύεται με τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και εν πάση περιπτώσει μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10).

Άρθρο 22

Γενικές διατάξεις

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και το έτος ίδρυσης.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση επιλύει τυχόν ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικούυ σε συσχετισμό με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα σωματεία.

Άρθρο 24

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά είκοσι τέσσερα (24 άρθρα), εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και ισχύει από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας.