Ο τομέας της επείγουσας ιατρικής στο σπίτι, εκτός από αντικείμενο καθημερινής εμπειρίας, αποτελεί για τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ χώρο έρευνας και επιστημονικής εξέλιξης.

Για το σκοπό αυτό οι SOS ΙΑΤΡΟΙ έχουν ιδρύσει την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ).Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη επιστημονική εταιρία παγκοσμίως. Σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς υλοποιεί έρευνες βασισμένες σε στατιστικές μελέτες και δείκτες υγείας.

Επιδίωξη της Εταιρείας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής είναι η ανάπτυξη, προώθηση και διάδοση της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής και όλων των συναφών με αυτήν τομέων και θεμάτων, όπως η επιμορφωση και εκπαίδευση των ιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών, φυσιοθεραπευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και λοιπών εμπλεκομένων φορέων, ιατρικών, παραϊατρικών και βιολογικών επιστημών, στην εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική και στην πρόληψη νοσημάτων.