1 Καραμπίνος Ηλίας Πρόεδρος
2 Ρόδης Διονύσιος Αντιπρόεδρος
3 Δαυλόπουλος Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4 Δρύλλης Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας
5 Θεοχάρης Γεώργιος Ταμίας
6 Οικονόμου Μιχαήλ Συμβουλευτικό Μέλος
7 Καπράλου Αθηνά Συμβουλευτικό Μέλος